Dầu gốc nhóm I:

Dầu gốc SN150

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Dầu gốc SN500

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Dầu gốc BS150

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Dầu gốc nhóm II:

Dầu gốc N150

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Dầu gốc N500/N600

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Dầu gốc nhóm III:

2cst

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

4cst

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

6cst

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Cao su hoá dẻo (RPO):

Cao su hoá dẻo (RPO)

STT

Property

Test Method

Units

Test Result

1

Appearance

ASTM D4176

Clear & Bright

2

ASTM Colour

D1500

L 1.0 Max

3

Density @ 15°C

ASTM D4052

Kg/l

0.86

4

Flash Point

ASTM D93

°C

200Min

5

Viscosity 40oC

ASTM D445

mm2/s

28-35

6

Viscosity 100oC

ASTM D445

mm2/s

4.9-6.1

7

Viscosity Index

ASTM 2270

109 Min

8

Pour Point

ASTM D97

°C

-6 Max

Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Việt Phú – chuyên nhập khẩu và phân phối dầu gốc, cao su hoá dẻo (RPO) hàng đầu tại Việt Nam.

“Uy tín là giá trị cốt lõi xây dựng thành công và phát triển bền vững.”

Liên hệ